TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2014

 

Trong tháng 7/2014, Công ty khai thác được 118,9 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 280,7 tấn, đạt được 17,5% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 252 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty thu mua được 1.605,3 tấn, đạt 40% kế hoạch năm.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 262,4 tấn, doanh thu 10,5 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 2.226,7 tấn, doanh thu: 99,2 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 7, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 814 ha và trồng được 789,59 ha cao su.
 Cuối tháng 7, đầu tháng 8, Công ty có thay đổi một số chức vụ chủ chốt và đã công bố thông tin đầy đủ tại địa chỉ: http://www.horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: