TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2015

Tháng 5/2015, Công ty đã chia phần cây cạo, trang bị vật tư chuẩn bị mùa khai thác mới. Trong tháng 5, Công ty thu mua được 101,2 tấn, cộng dồn trong 5 tháng, Công ty thu mua được 645,95 tấn, đạt 21,53% kế hoạch năm.
Tháng 5, Công ty bán được 80,6 tấn doanh thu 2,89 tỷ đồng, cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 844,95 tấn, doanh thu: 29,8 tỷ đồng.
Đến ngày 31/5/2015, Công ty đã thực hiện cưa cắt cao su 609,67 ha, đạt 100% kế hoạch cưa cắt trồng mới tái canh vườn cây cao su.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: