TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2015

Tháng 7/2015, Công ty chỉ khai thác được 88,4 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 260,5 tấn, đạt 21,7% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 7, Công ty thu mua được 210,2 tấn, cộng dồn trong 7 tháng, Công ty thu mua được 974,7 tấn, đạt 32,5% kế hoạch năm.
Tháng 7, Công ty bán được 209,4 tấn doanh thu 7,3 tỷ đồng, cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán được 1.175,8 tấn, doanh thu: 41,5 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm soát xét và công bố theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: