TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2015

Tháng 12/2015, Công ty khai thác được 190,2 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.304 tấn, đạt 108,7% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 12, Công ty thu mua được 94,3 tấn, cộng dồn trong 12 tháng, Công ty thu mua được 1.501,7 tấn.
Tháng 12, Công ty bán được 433,4 tấn doanh thu trên 11,7 tỷ đồng, cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 2.817,5 tấn, doanh thu trên 88,5 tỷ đồng.
Công ty đang lập các báo cáo theo quy định và sẽ công bố thông tin cho cổ đông đúng thời hạn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: