TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2016

Trong tháng 3/2016, Công ty đã vận động công nhân cạo tận thu được 1,1 tấn, cộng dồn 3 tháng, Công ty khai thác được 221,7 tấn, đạt 21,11% kế hoạch năm (1.050 tấn). Nhà máy nghỉ chế biến từ tháng 2 để bảo dưỡng, bảo trì máy móc.
Sản lượng giao bán trong tháng: 219,9 tấn, doanh thu 5,9 tỷ đồng. Cộng dồn 3 tháng, Công ty giao bán được 511,2 tấn, doanh thu: 13,4 tỷ đồng.
Công ty đã lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 01/4/2016 và đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội (dự kiến vào cuối tháng 4/2016).Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: