TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2016

Trong tháng 7/2016, Công ty đã khai thác được 118,5 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 371,8 tấn, đạt 35,4% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 143 tấn, doanh thu 4,18 tỷ đồng. Cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán được 609,4 tấn, doanh thu: 18,5 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 7 được 220,16 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 391,4 tấn.
Công ty đang thực hiện các thủ tục niêm yết sau khi đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: