TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2016

Trong tháng 10/2016, Công ty đã khai thác được 140 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 879 tấn, đạt 83,7% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 349,3 tấn, doanh thu 10,3 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 1.892,6 tấn, doanh thu: 54,3 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 10 được 191,9 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 1.159,9 tấn.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2016.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: