TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2016

Trong tháng 12/2016, Công ty đã khai thác được 221,5 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.250,4 tấn, đạt 119% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 372 tấn, doanh thu 12,9 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 2.756,2 tấn, doanh thu: 82,3 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 12 được 192 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 1.538,3 tấn.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2016 và sẽ công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: