TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2017

Trong tháng 6/2017, Công ty khai thác được 165,15 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 439,428 tấn, đạt 25,11%. Tháng 6, Công ty thu mua được 329,5 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 529,3 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 182,9 tấn, doanh thu 6,5 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 729,5 tấn, doanh thu: 34,1 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2017 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: