TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2019

Trong tháng 6/2019, Công ty khai thác được 99,25 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 367,97 tấn, đạt 13,14%. Tháng 6, Công ty thu mua được 93,65 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 635,22 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 109,21 tấn, doanh thu 3,71 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.601,65 tấn, doanh thu: 52,98 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2019 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: