TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2022

Trong tháng 3/2022, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá, cộng 03 tháng, Công ty khai thác được 354,48 tấn, đạt 13,63% kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Cộng dồn 03 tháng, Công ty thu mua được 268,61 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 241,92 tấn, doanh thu 10,66 tỷ đồng. Cộng dồn 03 tháng, Công ty giao bán được 548 tấn, doanh thu: 22,72 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty đang lập và sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.
Công ty đã thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước ngày ngày 30/6/2022.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: