TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 10 năm 2007, Công ty khai thác được gần 866 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 4.560 tấn.
 Trong tháng 10/2007, Công ty giao bán 1.005 tấn, doanh thu: gần 35 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán: 6.984 tấn, doanh thu gần 237 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 10 tháng bình quân đạt 33,926 triệu đồng / tấn.


Newer news items:
Older news items: