Ông Bùi Phước Tiên

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát)

Họ và tên                   : BÙI  PHƯỚC  TIÊN

1.Giới tính                     : Nam

2.Ngày, tháng năm sinh : 15/12/1956

3.Nơi sinh                      : Hòa Long - Bà Rịa - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

4.Quốc tịch                   : Việt Nam

5.Dân tộc                      : Kinh

6.Quê quán                   : Hải Thượng - Hải Lăng - tỉnh Quảng trị

7.Địa chỉ thường trú     : 51 Trần Hưng Đạo-Ngãi Giao-Châu Đức-BR-VT

8.Trình độ văn hóa       : 12/12

9.Trình độ chuyên môn          : Cử nhân kinh tế - Ngành tài chính kế toán

11.Quá trình công tác

- Từ tháng 11/1985 -5/1986 : NV kế tóan NT.Bình Ba, Cty cao su Đồng Nai

- Từ tháng 6/1986 - 4/1987  : NV kế tóan NT. Hòa Bình, Cty CS Đồng Nai.

- Từ tháng 5/1987 - 6/1994: Trưởng VP. NT Hòa Bình, Cty CS Đồng Nai.

- Từ tháng 7/1994 – 10/1998 :Trưởng VP.NT Hòa Bình, Cty cao su Bà Rịa.

- Từ tháng 11/1998 – 3/2001 : Phó trưởng phòng KTTV, Cty cao su Bà Rịa.

- Từ tháng  4/2001 – 4/2004  :Trưởng phòng KH-XDCB, Cty cao su Bà Rịa.

- Từ tháng 5/2004 – 4/2009   : Kế tóan trưởng Công ty CP cao su Hòa Bình.

- Từ tháng 5/2009 đến nay     : Phó Tổng Giám đốc Cty CP cao su Hòa Bình

  1. Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc công ty CP cao su Hòa Bình
  2. Số cổ phần nắm giữ : 1.000 CP.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2012 HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: