TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 03 NĂM 2013

Trong tháng 03/2013, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, tuy nhiên, Công ty tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý được 12,5 tấn, cộng dồn 03 tháng, Công ty khai thác được 148 tấn, đạt 9,25 % kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được do vườn cây của các tiểu điền cũng đang nghỉ cạo. Trong quý I, Công ty thu mua được 463,3, đạt 11,59 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 03: 486,2 tấn, doanh thu: 30,6 tỷ đồng; cộng dồn 03 tháng, Công ty giao bán 1.382,7 tấn, doanh thu 84,6 tỷ đồng.
 Trong tháng 4/2013, Công ty sẽ ra quân khai thác vườn cây kinh doanh mùa vụ mới và tổ chức mua cao su tiểu điền.
 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã công bố thông tin kịp thời theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2013

Trong tháng 02/2013, vườn cây cao su đang mùa rụng lá theo sinh lý, nhưng Công ty đã tích cực khai thác và tận thu được 9,9 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 135,5 tấn, đạt 8,47 % kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 45,9 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 463,3. và giao bán 616,5 tấn, doanh thu 37 tỷ đồng.
Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 02: 279,9 tấn, doanh thu: 16,9 tỷ đồng; cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán 896,5 tấn, doanh thu 53,9 tỷ đồng.
Công ty đang lập các báo cáo và thủ tục để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2013, dự kiến vào tháng 04/2013.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2013

Trong tháng 01/2013, Công ty khai thác được 125,6 tấn, thu mua được 417,4 tấn và giao bán 616,5 tấn, doanh thu 37 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo quyết toán, kiểm toán năm 2012 và đã công bố thông tin theo quy định.


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2012

Trong tháng 12/2012, Công ty khai thác được 272,4 tấn, cộng dồn cả năm, Công ty khai thác được 1.957,9 tấn, đạt 100,41% kế hoạch năm. Trong tháng 12, Công ty thu mua được 955,2 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 5.187 tấn, đạt 172,9% kế hoạch năm.
Trong tháng 12/2012, Công ty giao bán 749,8 tấn, doanh thu 45,2 tỷ đồng, cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được: 7.500,5 tấn, doanh thu cao su: 494,5 tỷ đồng. Lội nhuận trước thuế đạt 110,522 tỷ đồng.
Mặc dù vườn cây cao su của Công ty hiện đang mùa rụng lá, nhưng trong tháng 01/2013, Công ty phấn đấu khai thác đạt kế hoạch 160 tấn.
Công ty đang lập báo cáo quyết toán, kiểm toán năm 2012 và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
Giải trình Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Nội dung đính kèm file

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 9 trang