TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2013

 

Trong tháng 6/2013, Công ty khai thác được 162 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 365 tấn, đạt 22,8% (kế hoạch 1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 6/2013 được 894 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 2.688 tấn đạt 67 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 6: 908 tấn, doanh thu: 49,5 tỷ đồng; cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán 3.234,5 tấn, doanh thu 191,3 tỷ đồng.
 Trong tháng 6/2013, Công ty đã tổ chức trồng được 170 ha cao su; Công ty đang tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cưa cắt, đến ngày 30/6, đã cưa được 457 ha; khoan hố 332 ha; phóng nọc 336 ha; bón lót 277 ha.
 Công ty đang thực hiện báo cáo tài chính quý II, và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2013

Trong tháng 5/2013, Công ty khai thác được 49,8 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 203 tấn, đạt 12,7% (kế hoạch 1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 5/2013 được 857,7 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty thu mua được 1.794 tấn đạt 44,85 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 5: 620 tấn, doanh thu: 36,6 tỷ đồng; cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán 2.326 tấn, doanh thu 141,8 tỷ đồng.
Công ty đang chuẩn bị công tác trồng mới theo kế hoạch đề ra.
 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2013

 

Trong tháng 4/2013, Công ty tiếp tục tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý chưa cưa, đồng thời cũng ra quân mùa khai thác mới vào giữa cuối tháng 4; cộng dồn 4 tháng, Công ty khai thác được 153 tấn, đạt 9,57% kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 4/2013 được 472,8 tấn, cộng dồn 04 tháng, Công ty thu mua được 936 tấn đạt 23,4 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 4: 323,5 tấn, doanh thu: 20,6 tỷ đồng; cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán 1.706,3 tấn, doanh thu 106 tỷ đồng.
 Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính quý I theo quy định; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức đợt 2 năm 2012, cụ thể:
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2013;
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2013;
 - Ngày thanh toán cổ tức: 04/6/2013;
 - Mức chia cổ tức đợt 2 năm 2012: 15% (1.500 đồng / CP).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 03 NĂM 2013

Trong tháng 03/2013, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, tuy nhiên, Công ty tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý được 12,5 tấn, cộng dồn 03 tháng, Công ty khai thác được 148 tấn, đạt 9,25 % kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được do vườn cây của các tiểu điền cũng đang nghỉ cạo. Trong quý I, Công ty thu mua được 463,3, đạt 11,59 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 03: 486,2 tấn, doanh thu: 30,6 tỷ đồng; cộng dồn 03 tháng, Công ty giao bán 1.382,7 tấn, doanh thu 84,6 tỷ đồng.
 Trong tháng 4/2013, Công ty sẽ ra quân khai thác vườn cây kinh doanh mùa vụ mới và tổ chức mua cao su tiểu điền.
 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã công bố thông tin kịp thời theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2013

Trong tháng 02/2013, vườn cây cao su đang mùa rụng lá theo sinh lý, nhưng Công ty đã tích cực khai thác và tận thu được 9,9 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 135,5 tấn, đạt 8,47 % kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 45,9 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 463,3. và giao bán 616,5 tấn, doanh thu 37 tỷ đồng.
Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 02: 279,9 tấn, doanh thu: 16,9 tỷ đồng; cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán 896,5 tấn, doanh thu 53,9 tỷ đồng.
Công ty đang lập các báo cáo và thủ tục để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2013, dự kiến vào tháng 04/2013.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 9 trang