TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2020

Trong tháng 12/2020, Công ty khai thác được 523,19 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.680,85 tấn, đạt 101,16%. Tháng 12, Công ty thu mua được 316,48 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 1.883,13 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 835,56 tấn, doanh thu 34,63 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 5.252,45 tấn, doanh thu: 184,46 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo quản trị năm 2020 Công ty sẽ lập và công bố thông tin theo quy định.

 

COMPANY PROFILE

 • Company Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • Abbreviation: HORUCO
 • Charter capital: 302.066.220.000 VND (three hundred and two billion, sixty-six million, two hundred and twenty thousand VND)
 • Headquarters: Hoa Binh - Xuyen Moc - Ba Ria Vung Tau
 • Tel: 064. 3872104 - 3873482
 • Fax: 064. 3873495
 • Email: horuco@horuco.com.vn
 • Website: www.horuco.com.vn
 • Business registration certificate: No. 4903000095 by the Department of Planning and Investment of Ba Ria Vung Tau Province on 22/04/2004. The 10th change is registered on 27/10/2020. The capital at the time of the establishment is 96 billion VND. At the present, it is 302.066.220.000 VND.
 • The company officially is operated on 02/5/2004. Business fields:
 • Planting rubber, coffee, cashew.
 • Exploitation, acquisition and processing of rubber (SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20).
 • Perchasing unprocessed raw agricultural products (animal hair, not tanned skin, milk, vegetables, seeds, silk, wool, rubber, etc.);

Read more

English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.

HRC News

Developed by JoomVision.com