Board of Management

Board of Management is elected by the Meeting of Shareholders. Board of Management is the management department of the company, with full power on behalf of the Company to decide all matters relating to the purposes and benefits of the Company, except matters under the jurisdiction of the Board of Shareholders.


Ông Trần Khắc Chung

Chủ tịch HĐQT

Ông Võ Bảo

Thành viên kiêm TGĐ

Ông Nguyễn Cửu Tuệ

Thành viên

Bà Võ Thị Thuỷ

Thành viên kiêm P. TGĐ

Ông Nguyễn Hoàng Nam

Thành viên


Newer news items: