Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng Cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.

 

 

Ông Trần Khắc Chung

Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Phước Tiên

Thành viên độc lập

Ông Võ Văn Tuấn

Thành viên

 

Ông Nguyễn Hoàng Nam

Thành viên


Tin mới hơn: