Bà Lê Thị Kim Phương

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV BAN KIỂM SOÁT NK 2015 – 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và tên: LÊ THỊ KIM PHƯƠNG

1.  Giới tính: Nữ

2.  Ngày, tháng năm sinh: 08/11/1983

3.  Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: Vũng Tàu

7.  Địa chỉ thường trú: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán - kiểm toán

  1. Quá trình công tác:
  • Từ năm 2005 – 2006: Làm nhân viên kế toán tại Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương
  • Từ năm 2006 – 2007: Làm nhân viên kế toán tại Ngân hàng NN&PTNT Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Từ  năm 2007 đến nay: Làm nhân viên kế toán tại Công ty CP cao su Hòa Bình
  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Nhân vien Kế Toán tại Công ty CP cao su Hòa Bình (HRC).

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04  tháng 6 năm 2015

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015


Older news items: