TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2016

Trong tháng 01/2016, Công ty khai thác được 280,3 tấn, đạt 17,2 % kế hoạch năm tạm tính (1.050 tấn). Thu mua được 150,3 tấn và giao bán 204,4 tấn, doanh thu 5,2 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2015 đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Đến cuối tháng 01/2016, Công ty ngưng khai thác do vườn cây rụng lá sinh lý.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: