TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2017

Trong tháng 01/2017, Công ty khai thác được 183,4 tấn, đạt 11,5 % kế hoạch năm tạm tính (1.600 tấn). Thu mua được 169,3 tấn và giao bán 18,3 tấn, doanh thu 0,74 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2016; báo cáo tài chính đã kiểm toán và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: