TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2017

Trong tháng 02/2017, tranh thủ vườn cây chưa rụng lá hết Công ty vận động công nhân khai thác được 90,92 tấn. Cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 274,3 tấn, đạt 15,67 % kế hoạch năm tạm tính (1.750 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 30,4 tấn cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 199,7 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 165,5 tấn, doanh thu 8,08 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 183,8 tấn, doanh thu: 8,82 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 02/2017, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 5, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại.
Công ty đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (dự kiến vào tháng 4/2017).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: