TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2018

Trong tháng 8/2018, Công ty khai thác được 378,65 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 1.273,14 tấn, đạt 48,97%. Tháng 8, Công ty thu mua được 424,81 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 1.361,27 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 449,20 tấn, doanh thu 13,787 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 1.804,6 tấn, doanh thu: 59,67 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2018.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: