TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018, Công ty khai thác được 354,7 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 1.976,48 tấn, đạt 76,02%. Tháng 10, Công ty thu mua được 450,94 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.197,49 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 780,1 tấn, doanh thu 24,366 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.397,959 tấn, doanh thu: 110,386 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2018.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: