TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2019

Trong tháng 8/2019, Công ty khai thác được 300,29 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 960,58 tấn, đạt 34,31%. Tháng 8, Công ty thu mua được 449,14 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 1.413,75 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 710,35 tấn, doanh thu 22,54 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 2.648,54 tấn, doanh thu: 86,26 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: