Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cây Cao su thanh lý của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cây Cao su thanh lý

của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 940/NQ-HĐQTCSHB ngày 17/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về thanh lý vườn cây cao su để giao cho địa phương đầu tư xây dựng công trình đường giao thông.

Công ty cổ phần cao su Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đấu giá bao gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.

- Địa chỉ: ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Cây cao su thanh lý có diện tích: 4,3803 ha; Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 1.985 cây.

Giá khởi điểm: 146.965.824 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi lăm ngàn, năm trăm hai mươi bốn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Công ty cổ phần cao su Hòa Bình quy định cụ thể như sau:

- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; số lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 14 giờ, ngày 21/9/2021 đến 16 giờ, ngày 23/9/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty cổ phần cao su Hòa Bình, ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại: 0254.3873496 – 0982.16.17.45

(Công ty cổ phần cao su Hòa Bình không hoàn trả hồ sơ cho các tổ chức đấu giá không được lựa chọn).