TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2021

Trong tháng 9/2021, Công ty khai thác được 359,574 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.606,755 tấn, đạt 64,27 kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 9, Công ty thu mua được 51,988 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty thu mua được 903,424 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 531,608 tấn, doanh thu 20,18 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 2.515,13 tấn, doanh thu: 107,19 tỷ đồng.

Công ty đang lập báo cáo tài chính quý III và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: