TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2006

 Trong tháng 10 năm 2006, Công ty khai thác được 1.293 tấn (vượt 95,171 tấn, đạt 107,94 % kế hoạch tháng) và đã bán hàng được 1.181,546 tấn, doanh thu: 36.007 triệu đồng. Chủ yếu giao bán theo hợp đồng dài hạn.

Trong đó:

+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 685,44 tấn, doanh thu: 21.574 triệu đồng.

+ Tiêu thụ nội địa: 496,106, doanh thu: 14.433 triệu đồng.

Giá bán bình quân trong tháng 10: 30,475 triệu đ/tấn.

Tính từ đầu năm, Công ty đã khai thác được: 6.774 tấn; bán hàng được 8.084 tấn; đạt doanh thu: 261.296 triệu đồng; giá bán bình quân: 32,322 triệu đồng/tấn.