TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2021

Trong tháng 10/2021, Công ty khai thác được 414,29 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 2.021,05 tấn, đạt 80,84 kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 10, Công ty thu mua được 308,099 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 1.292,16 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 531,608 tấn, doanh thu 20,53 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.014,26 tấn, doanh thu: 127,72 tỷ đồng.

Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2021.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: