TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2021

Trong tháng 12/2021, Công ty khai thác được 435,764 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.630,874 tấn, đạt 105,23 kế hoạch năm (2.500 tấn). Tháng 12, Công ty thu mua được 278,918 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 1.876,767 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 609,837 tấn, doanh thu 26,110 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 4.162,423 tấn, doanh thu: 176,171 tỷ đồng.

Tổng kết năm 2021, Công ty đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: