TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2022

Trong tháng 4/2022, Công ty chưa tổ chức thu hoạch mủ cao su do vườn cây chưa ổn định, cộng 04 tháng, Công ty khai thác được 354,48 tấn, đạt 13,63% kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Cộng dồn 04 tháng, Công ty thu mua được 268,61 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 100,8 tấn, doanh thu 4,47 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 648,8 tấn, doanh thu: 29,28 tỷ đồng.
Công ty đã lập Báo cáo tài chính quý I và đã công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: