Thông báo tìm kiếm đối tác hợp đồng nhận khoán khai thác mủ cao su năm 2022

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác nhận khoán khai thác mủ cao su năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Hình thức giao khoán: Giao khoán cho đối tác là hộ kinh doanh, tổ chức;
2. Quy mô – Địa điểm:

Quy mô:

− Diện tích: 211,7297 ha;

− Tổng số cây cạo theo kiểm kê 01/01/2022 của Công ty: 101.300 cây;

− Năng suất bình quân: 720 kg/ha/7 tháng (6 -:- 12/2022);

− Tổng sản lượng định mức thực hiện giao khoán: 152,45 tấn quy khô.

Địa điểm:

− Đội 1, 4: Lô 198, 283, 302; và Lô 336;

− Đội 2, 5: Lô 305, 325, 346; và Lô 369;

− Đội 3: Lô 59, 68, 120; và Lô 49, 150, 152;

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày 31/12/2022.
4. Giá trần giao khoán: 16.000 đồng/kg quy khô đã bao gồm thuế và các loại phí;
5. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp đơn đề xuất giá theo mẫu Công ty (kèm giấy phép đăng ký hộ kinh doanh, tổ chức);
6. Thời gian nhận hổ sơ: Trước 13 giờ 30 ngày 13/6/2022 tại phòng Kế hoạch Công ty CP Cao su Hòa Bình – Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT;
7. Yêu cầu: Đơn giá đề xuất nhận khoán không vượt quá giá trần 16.000 đồng/kg quy khô. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Công ty sẽ chọn lựa Hộ kinh doanh, tổ chức có đơn giá đề xuất thấp nhất, cam kết thực hiện theo đúng các nội dung theo phương án giao khoán Công ty ban hành để thương thảo ký kết hợp đồng (kèm theo nội dung phương án);

 

Nay Công ty thông báo các Hộ kinh doanh, tổ chức nào có nhu cầu hợp đồng nhận khoán khai thác mủ trên diện tích cao su nêu trên liên hệ Công ty để được hướng dẫn xem vườn cây và nộp hồ sơ.