Bản cáo bạch của Công ty

 

Bản cáo bạch của Công ty CP Cao su Hoà Bình thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán
Chi tiết Bản cáo bạch trong file đính kèm.