TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2022

Trong tháng 7/2022, Công ty khai thác được 204,09 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 631,54 tấn, đạt 24,29% kế hoạch năm (2.600 tấn). Tháng 7, Công ty thu mua được 487,44 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty thu mua được 1.018,23 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 221,64 tấn, doanh thu 8,48 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.314,86 tấn, doanh thu: 53,91 tỷ đồng.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II, Báo cáo tài chính Bán niên soát xét và báo cáo tình hình quản trị Công ty theo đúng thời hạn quy định.