TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2023

Trong tháng 7/2023, Công ty khai thác được 371,26 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 979,1 tấn, đạt 34,97% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 7, Công ty chế biến được 411,92 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty chế biến được 1.088,21 tấn, đạt 21,76% kế hoạch năm 2023 (5.000 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng: 344,66 tấn, doanh thu 10,33 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.524,35 tấn, doanh thu: 51,37 tỷ đồng.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II, Báo cáo tài chính Bán niên soát xét và báo cáo tình hình quản trị Công ty theo đúng thời hạn quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: