TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2023

Trong tháng 9/2023, Công ty khai thác được 403,65 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.826,346 tấn, đạt 65,23% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 9, Công ty chế biến được 518,828 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty chế biến được 2.116,1 tấn, đạt 42,32% kế hoạch năm 2023 (5.000 tấn). Sản lượng giao bán trong tháng: 633,56 tấn, doanh thu 21,11 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 2.634,18 tấn, doanh thu: 87,42 tỷ đồng. Công ty đang lập báo cáo tài chính quý III và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: