TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2023

Trong tháng 10/2023, Công ty khai thác được 466,14 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 2.281,54 tấn, đạt 81,48% kế hoạch năm (2.800 tấn).

Tháng 10, Công ty chế biến được 841,77 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty chế biến được 2.957,87 tấn, đạt 59,16% kế hoạch năm 2023 (5.000 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng: 743,68 tấn, doanh thu 24,85 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.377,86 tấn, doanh thu: 112,27 tỷ đồng.

Công ty đã lập báo cáo tài chính quý III và đã công bố thông tin theo đúng thời hạn quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: