TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2024

Trong tháng 01/2024, Công ty khai thác được 279,12 tấn, đạt 8,72 % kế hoạch năm tạm tính (3.200 tấn). Thu mua được 30,3 tấn và giao bán 57,34 tấn, doanh thu 1,69 tỷ đồng.

Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán sẽ công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: