Điều lệ công ty

 

Thực hiện việc niêm yếu cổ phiếu của Công ty lên thị trường chứng khoán, Công ty đã sửat đổi điều lệ của Công ty


Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản ngày 15/10/2006.

Chúng tôi, những cổ đông Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình đã nhất trí thông qua nội dung của Bản Điều lệ này và cam kết cùng thực hiện những quy định trong Điều lệ này, gồm các điều khoản sau đây:

Bản Điều lệ này chi phối toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (Sau đây gọi tắt là Công ty).

(Chi tiết file đính kèm)

»Điều lệ Công ty»


Newer news items:
Older news items: