TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2024

Trong tháng 02/2024, Công ty khai thác được 18,23 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 279,12 tấn, đạt 9,29% kế hoạch năm (3.200 tấn). Tháng 2, Công ty thu mua được 0,072 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty thu mua được 30,39 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 379,04 tấn, doanh thu 14,44 tỷ đồng. Cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 436,38 tấn, doanh thu: 16,14 tỷ đồng / tổng doanh thu: 17,6 tỷ đồng.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán, lập Báo cáo thường niên năm 2023 và đã công bố thông tin đúng thời hạn. Công ty cũng đã thông báo ngày chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày chốt: 08/4/2024.