TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2024

Trong tháng 3/2024, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá, cộng quý I, Công ty khai thác được 297,35 tấn, đạt 9,29% kế hoạch năm tạm tính (3.200 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Cộng Quý I, Công ty thu mua được 30,39 tấn. Công ty giao bán trong tháng: 282,24 tấn, doanh thu 11,48 tỷ đồng. Cộng Quý I, Công ty giao bán được 718,62 tấn, doanh thu: 27,62 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý I, Công ty đang lập và sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định. Công ty đã thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước ngày 30/6/2024.