Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Ấp 7, Hoà Bình, Xuỵên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: 064.872104 – 064.873482, Fax: 064.873495, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

                                                             THÔNG BÁO
                        TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2006

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình xin trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ thường niên năm 2006 như sau :
    1. Thời gian : 08 giờ 00 ngày 12/02/2007
    2. Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
        Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
    3. Nội dung Đại hội: Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phấn phối lợi nhuận năm 2006, phương án kinh doanh năm 2007 và một số nội dung khác.
    4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 12/01/2007
Ghi chú :
- Chương trình và tài liệu nhận tại Văn phòng Công ty CP cao su Hòa Bình hoặc Công ty Chứng khoán Thăng Long (Số 02 Tôn Đức Thắng - Quận 1 - Tp. HCM).
- Khi đến dự Đại hội mang theo giấy CMND hoặc giấy ủy quyền để xác nhận tư cách đại biểu.
- Vui lòng xác nhận trước ngày 09/02/2007
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Bành mạnh Đức
Tel: 064.872104 - 0913668652; Fax: 064.873495
(Thông báo này thay cho thư mời )

                                                                                                    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                                    (đã ký)

                                                                                                          NGUYỄN CÔNG TÀI