Nghị quyết HĐQT lần thứ 1

 

NGHỊ QUYẾT
                                        HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 1
                                                    ( NHIỆM KỲ 2007-2011)

-Căn cứ điều 23- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hoà Bình
-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 1, tổ chức ngày 14/02/2007

 

                                                                QUYẾT NGHỊ :
1- Hội đồng quản trị :
-Số lượng : 05 người; gồm các ông, bà có tên sau đây :
1.1- Ông Nguyễn Công Tài - Chủ tịch
1.2- Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viện
1.3- Ông Huỳnh Ngọc Hiếu - Thành viện
1.4- Ông Lê Hảo - Thành viện
1.5- Bà Võ Thị Thuỷ - Thành viện
2- Ban Giám đốc điều hành công ty gồm có 02 người :
-Ông Huỳnh Văn Bảo – Giám đốc
-Ông Huỳnh Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc
3- Cử Ông Bành Mạnh Đức – Phó Phòng Tổ chức-Hành chính, nhân viên công bố thông tin công ty làm thư ký Hội đồng quản trị
4- Mức phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2007:
- Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì phụ cấp được trả là 0,30%/lợi nhuận.
- Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận chỉ được trả 0,20%/lợi nhuận.
5- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2007 : Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A & C
Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                        CHỦ TỊCH
                                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                                NGUYỄN CÔNG TÀI

 


Newer news items:
Older news items: