Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 

NGHỊ QUYẾT
                                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2006
 - Căn cứ Điều 17, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 Công ty CP cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 12/02/2007
                                                                     QUYẾT NGHỊ
 1. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2006 và phương án sản xuất – kinh doanh năm 2007;
 * Về phương án sản xuất – kinh doanh năm 2007 có một số chỉ tiêu chính như sau :
 -Sản lượng cao su khai thác : 7.000 tấn
 -Sản lượng cao su thu mua : 1.000 tấn
 -Sản lượng cao su tiêu thụ : 8.500 tấn
 -Giá bán cao su bình quân ( dự kiến) : 28.000.000 đồng/tấn
 -Lợi nhuận trước thuế : 94.998.000.000 đồng
 -Kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2006 :
 +Quỹ đầu tư phát triển : 23.472.000.000 đồng ( Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm 15.524.700.000 đồng )
 +Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5.563.100.000 đồng
 +Chia cổ tức : 57.600.000.000 đồng
 +Lợi nhuận để lại : 8.362.900.000 đồng
 * Kế hoạch đầu tư trung và dài hạn :
 - Tiếp tục góp vốn vào Công ty CP cao su Việt Lào ( Tỷ lệ 15%= 45 tỷ đồng, đã góp 27 tỷ đồng; tiếp tục góp năm 2007 là 18 tỷ đồng )
 -Tham gia cùng Công ty cao su Bà Rịa thành lập Công ty cổ phần cao su tại Kampuchia (Tỷ lệ góp vốn 40%= 64 tỷ đồng, năm 2007 dự kiến góp 20 tỷ đồng )
 - Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần thuỷ hải sản An Phú- Tỉnh Đồng Tháp (Tham gia 20 tỷ đồng, năm 2007 dự kiến góp 10 tỷ đồng )
 - Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh- Tỉnh Đồng Nai (Tỷ lệ 19% = 11,4 tỷ đồng, năm 2007 dự kiến góp 3 tỷ đồng )
 
 - Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần chế biến gỗ Đồng Nai (Tỷ lệ 10% = 3 tỷ đồng, năm 2007 dự kiến góp 1,5 tỷ đồng )
 - Mua cổ phần chiến lược Xí nghiệp xây lắp Giao thông – Công ty cao su Đồng Nai : 1 tỷ đồng mệnh giá
 2. Mức chia cổ tức năm 2006 là 60% ( 6.000 đồng / cổ phần )
 3.Điều chỉnh tăng vốn điều lệ 80%, từ 96 tỷ đồng lên 172,8 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn là chia thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn các quỹ đầu tư phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm và lợi nhuận để lại của công ty.
 4.Điều chỉnh, sửa đổi Khoản 3, điều 7 - Điều lệ công ty ( về chuyển nhượng cổ phần ) : Cổ phần thuộc sở hữu vốn nhà nước bán với giá ưu đãi cho người lao động nghèo trả dần chỉ được quyền chuyển nhượng sau 3 năm ( thay cho điều lệ cũ là 10 năm ) kể từ khi mua và đã trả hết nợ cho nhà nước.
 5.Đại hội đã bầu HĐQT gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên (nhiệm kỳ 2007-2011)
 Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức
                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                        CHỦ TỊCH
                                                                                                                           (Đã ký)
 
                                                                                                                 NGUYỄN CÔNG TÀI