Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006

 

- Năm 2006, toàn Công ty khai thác được 9.044 tấn, vượt 344 tấn, đạt 103,95 % kế hoạch năm.

- Sản lượng bán hàng trong năm: 10.060,93 tấn, doanh thu: 317,231 tỷ đồng.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 6.082,29 tấn, doanh thu: 195,88 tỷ đồng.
+ Tiêu thụ nội địa: 3.978,64 - doanh thu: 121,343 tỷ đồng.
Giá bán bình quân trong năm 2006: 31,531 triệu đ/tấn.
- Ngày 12/02/2007, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006.