TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

- Trong 02 tháng đầu năm 2007, toàn Công ty khai thác được 1.070 tấn, đạt 15,29 % kế hoạch năm.
- Sản lượng giao bán: 1.457,67 tấn.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 840 tấn.
+ Tiêu thụ nội địa: 617,67 tấn.
Giá giao bán bình quân xấp xỉ 2.000 USD / tấn, tương đương giá giao bán bình quân năm 2006.
Công ty tiếp tục giao bán theo hợp đồng dài hạn trong tháng 3 và tháng 4.


Newer news items:
Older news items: