Ra quân trồng mới

12-06-2006 - Phòng Kỹ thuật.

alt
Vườn cây kinh doanh của Công ty đã được thanh lý năm 2005 để chuẩn bị trồng mới

Ngày 12/6/2006 Công ty CP Cao su Hoà Bình tiến hành buổi lễ ra quân trồng mới.
Diện tích trồng mới của Công ty trong năm 2006 khoảng 200 ha. Các Đội trong Công ty đều có vườn cây trồng mới chỉ trừ Đội 5.