THÔNG BÁO Vế việc bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng

 

  THÔNG BÁO
                                                    V/v bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng
Ngày 28/5/2007 Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh TP.HCM có văn bản số 524/CV – CNTTLK về việc bãi bỏ chuyển nhượng. Theo đó, thay đổi số lượng chứng khoán từ lưu ký có điều kiện thành lưu ký thông thường (được phép giao dịch) như sau :
- Tên chứng khoán : Công ty CP Cao su Hoà Bình
- Mã Chứng khoán : HRC
- Thay đổi số lượng chứng khoán từ lưu ký có điều kiện đối với cổ phần ưu đãi (hạn chế) thành lưu ký thông thường (được phép giao dịch)
- Hiệu lực điều chỉnh : 25/5/2007
Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, đề nghị quý cổ đông liên hệ Công ty (Phòng Tài chính - Kế toán) để xác nhận chuyển đổi cổ phần hạn chế thành cổ phần phổ thông.


Newer news items:
Older news items: