TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 Tháng 6 năm 2007, Công ty khai thác được 356 tấn, cộng dồn 6 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 1.679 tấn, đạt 23,99 % kế hoạch năm (kế hoạch năm 2007 là 7.000 tấn, mùa vụ khai thác tập trung vào 6 tháng cuối năm).
Trong tháng 6/2007, Công ty giao bán 702 tấn, doanh thu: gần 26 tỷ đồng. Cộng dồn 6 tháng, Công ty giao bán: 3.719 tấn, doanh thu trên 124 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 6 tháng bình quân đạt 33,465 triệu đồng / tấn.
Về tái canh trồng mới cây cao su: đến cuối tháng 6, toàn Công ty trồng mới được 350 ha cây cao su, đạt 73 % kế hoạch năm 2007, dự kiến đến 15/7 hoàn thành công tác tái canh trồng mới.
Công ty đang nghiên cứu tham gia góp vốn vào: quỹ đầu tư do Công ty đầu tư chứng khoán Hà Nội thành lập; cổ phần của Công ty cổ phần khu công nghiệp Chí Linh - Hải Dương…


Newer news items:
Older news items: