TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 7 năm 2007, Công ty khai thác được 556 tấn, cộng dồn 7 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 2.236 tấn, đạt 31,94 % kế hoạch năm (kế hoạch năm 2007 là 7.000 tấn, mùa vụ khai thác tập trung vào các tháng cuối năm).
Trong tháng 7/2007, Công ty giao bán 727 tấn, doanh thu: gần 26 tỷ đồng. Cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán: 4.446 tấn, doanh thu trên 150 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 7 tháng bình quân đạt 33,806 triệu đồng / tấn.
Về đầu tư, Công ty đã đã góp thêm 15 tỷ vào Công ty CP Việt – Lào, luỹ kế: 60 tỷ. Ngoài ra, Công ty đang xúc tiến tham gia các quỹ đầu tư như: Vietnam Tiger Fund, Viet Long,…


Newer news items:
Older news items: