THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI

 

Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hoà Bình vừa thông qua các Nghị Quyết về việc tham gia góp vốn đầu tư bên ngoài như sau:
1.Tăng vốn góp vào Công ty cổ phần cao su Việt Lào:
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Việt Lào, để thực hiện kế hoạch mở rộng phát triển diện tích trồng cao su tại Lào, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có quyết định số 578/QĐ-CSVN phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty CP cao su Việt Lào từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty thống nhất kế hoạch góp vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Việt Lào tăng từ 45 tỷ lên 60 tỷ đồng (theo tỷ lệ góp vốn 15% vốn điều lệ).
2. Về dự án trồng cao su tại Kampuchia:
Công ty đã kết hợp Công ty cao su Bà Rịa tiến hành các bước thủ tục thành lập Công ty cao su Bà Rịa – Kong Pong Thom. Tuy nhiên, do vướng mắc về địa điểm giao đất nên dự án trồng cao su tại Kampuchia chưa tổ chức triển khai được trong năm 2007.
3. Đầu tư vào Quỹ đầu tư Chứng khoán con Hổ Việt Nam (Việt Nam Tiger Fund):
- Số lượng : 2.000.000 đơn vị quỹ
- Mệnh giá : 10.000 đồng/đơn vị quỹ
- Tổng giá trị góp vốn : 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)
- Nguồn vốn để góp : Quỹ đầu tư phát triển.
4. Đầu tư vào Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long (Thành phố Hồ Chí Minh):
- Số lượng chứng chỉ đăng ký mua : 3.000.000 chứng chỉ.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ chứng chỉ.
- Tổng giá trị chứng chỉ đăng ký mua : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn để góp : Quỹ đầu tư phát triển.
Công ty xin báo cáo quý cổ đông và các cấp quản lý được biết.


Newer news items:
Older news items: